Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng VNCOP

Chúng tôi tiếp nhận, thu thập và xử lý các thông tin xấu độc đối với trẻ em trên không gian mạng

QUY TRÌNH XỬ LÝ BÁO CÁO

        Tiếp nhận

 Tiếp nhận các phản ánh về hành vi, nội dung xâm hại trẻ em trên môi trường mạng

         Thu thập

Thu thập những thông tin về xâm hại trẻ em trên môi trường mạng

         Xác minh &
          đánh giá

Xác minh các thông tin về xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, đánh giá nguy cơ và mức độ ảnh hưởng của những thông tin này.

    Điều phối xử lý

Điều phối các cơ quan có liên quan để xử lý các nội dung, hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

VỀ CHÚNG TÔI

Mạng lưới là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và kết quả thực thi các nhiệm vụ phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, góp phần nâng cao nhận thức xã hội và tạo lập một môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Hãy cùng chúng tôi
chung tay bảo vệ trẻ em

Báo cáo xâm phạm